ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice ผลงานอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นผลงานวิจัย “โมน่าไรซ์” (Mona Rice) อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่ นวัตกรรมใหม่การผลิตไก่ไข่คอเลสเตอรอลต่ำ คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรม ข้าวไทย ปี 2552 โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการทำผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ได้คัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราข้าวแดงที่สามารถหมักจากอาหารเหลวสูตรง่าย ๆ ที่ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเหลืองให้ได้สารสีแดงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 รวมทั้งได้พัฒนาสายพันธุ์เชื้อราข้าวแดงกลุ่มนี้ให้ได้สายพันธุ์กลายสีแดง สีเหลือง และไม่สร้างสี (albino mutants) สามารถนำมาเพาะเลี้ยงแบบหมักแข็งบนเมล็ดข้าวได้โดยตรง และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 2 – 3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสารธรรมชาติอื่น ๆ ที่เสริมสุขภาพ มีตลาดรองรับทั้งด้านอาหารและทางเภสัชกรรมได้ (nutraceuticals หรือ functional foods)

จากนั้นนำเชื้อราข้าวแดงที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทดสอบในอาหารไก่ไข่ ที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภายใต้การควบคุมดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในแง่การเพิ่มสีไข่แดง เพิ่มผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและซีรัม ตลอดจนความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กล่าวทิ้งท้ายถึงการต่อยอดผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า สามารถใช้ทดแทนสารสีสังเคราะห์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในประเทศ คือปลายข้าวหอมมะลิ อีกทั้งยังมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก เช่น สีผสมอาหาร เครื่องสำอาง และ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

อ้างอิง : ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice จาก เวบ Manager Online